Netwerk Kwadraat
Kwaliteitsvolle zorg vermenigvuldigt als je ze deelt

Psychologische zorg in de eerste lijn

Binnen Kwadraat rollen we momenteel stapsgewijs de nieuwe conventie ‘Psychologische zorg in de eerste lijn’ uit. We organiseren hierbij een nieuw aanbod inzake laagdrempelige, outreachende en toegankelijke psychologische zorg. Deze zorg wordt lokaal georganiseerd op niveau van de eerstelijnszone via lokale vindplaatsen. We doen dit in samenwerking met zorgverleners uit de eerste lijn en partners uit de geestelijke gezondheidszorg.
Op dit moment kunnen cliënten al beroep doen op een beperkt eerstelijnspsychologisch zorgaanbod. Vanaf 1 mei 2022 wordt het zorgaanbod uitgebreid.
Voor het actuele overzicht: www.elpkwadraat.be.

Twee zorgvormen:

 1. Eerstelijns psychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer je een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op jouw psychisch welbevinden.
 2. Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

Deze zorg wordt uitgewerkt in individuele sessies of groepssessies. De individuele sessies kunnen face-to-face of digitaal.

Voor wie?

Iedereen kan in zijn leven een psychologische kwetsbaarheid ervaren. Elk van deze situaties vraagt om psychologische zorg. Dit vernieuwde aanbod richt zich vooral op mensen met een kwetsbaarheid of problemen op het vlak van psychisch welbevinden. Het kan ook gaan om ernstigere psychische problemen.
Binnen Kwadraat organiseren we de eerstelijnspsychologische zorg voor de doelgroepen (jong)volwassenen en ouderen.
Voor de doelgroep kinderen, adolescenten en (jong)volwassenen (t.e.m. 23 jaar) verwijzen we naar www.wingg.be.

Binnen Kwadraat zijn volgende “kwetsbare doelgroepen” benoemd, waarmee wordt rekening gehouden bij de uitwerking van het aanbod:

 • mensen met een chronische-somatische problematiek (zogenaamde comorbiditeit)
 • jongvolwassenen, waarbij bepaalde problemen op jonge leeftijd kunnen ontstaan: depressie; angststoornissen; eetstoornissen en middelenmisbruik
 • ouderen, in het bijzonder alleenstaande ouderen
 • mensen met verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen (zogenaamde dubbel diagnose)
 • zwangere vrouwen, met een hogere kans op het ontwikkelen van depressieve klachten en angststoornissen
 • mantelzorgers
 • mensen in armoede
 • zorgverleners wiens draagkracht als gevolg van de Covid-19 pandemie onder grote druk kwam te staan
 • zelfstandigen, met in het bijzonder land- en tuinbouwers

Terugbetaling psychologische zorg

Voor meer informatie omtrent de wijze van vergoeding, verwijzen naar website RIZIV:
Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg in een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg - RIZIV (fgov.be).

Overzicht aanbod

Meer informatie