Over ons

Wil je meer weten over ons netwerk, dan ben je hier op de juiste plaats!
Op deze pagina kan je informatie over onderstaande thema's vinden:

element image left
Kwaliteitsvolle zorg vermenigvuldigt als je ze deelt

Situering

Het verhaal van Kwadraat begint in 2010. De verschillende overheden in België publiceerden de gids “Naar een betere geestelijke gezondheidszorg”. Het doel van deze hervorming is de ontwikkeling van een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgnetwerken en zorgcircuits. Diverse organisaties hebben op basis van deze ‘blauwe gids’ Kwadraat | netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen opgestart.

Onze opdracht

Missie

Kwadraat | netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen verbindt actoren uit diverse hulp- en dienstverleners om te komen tot een gemeenschappelijke visie op geestelijke gezondheidszorg. Vanuit deze gedeelde visie bouwen de partners samen aan het meest passende aanbod in functie van de geestelijke gezondheid van volwassenen met een psychische kwetsbaarheid binnen het werkingsgebied. Het aanbod is vlot toegankelijk en sluit aan bij de noden van de persoon op een bepaald moment.  

De zorggebruiker is regisseur van het eigen traject. We werken vanuit de eigen krachten en mogelijkheden van de zorggebruikers en de betrokkenen uit hun omgeving. 

Gebruik makend van de sterktes van de netwerkpartners, creëren we meerwaarde. We doen dit door afstemming tussen de partners, alsook door het versterken en innoveren van het zorgaanbod in het netwerk. 

element image left
Onze opdracht

Visie

Onze visie bestaat uit volgende elementen:

 • De partners bouwen samen aan het meest passende aanbod

  Dit betekent…  

  • Kwadraat zet in op preventieve acties gericht op kwetsbare doelgroepen. 

  • Er is specifieke aandacht voor een laagdrempelige vraagverheldering en toeleiding naar gepaste zorg. 

  • Kwadraat werkt volgens de principes van “balanced care” en subsidiariteit van zorg: minst ingrijpende zorg komt eerst in zoverre ze passend (en aanwezig) is. Niet minder zorg, maar evenzeer ook niet meer gespecialiseerde zorg dan nodig.  

  Kwadraat zet  in op:  

  • Het flexibiliseren van het zorgaanbod i.f.v. zorgnoden, rekening houdende met leefomgeving van de zorggebruiker en betrokkenen uit diens omgeving.de cliënt. Binnen het netwerk is er immers diversiteit in de leefomgeving, zoals wonen (verblijven) binnen een stedelijke omgeving of binnen een landelijke regio. 

  • Krachtgerichte zorg en herstelondersteunende zorg. 

  • Het is dan ook een streven dat minst ingrijpende zorg het meest voorhanden is  binnen het netwerk.  

  • Kwadraat zet in op zorgprogramma’s en werkt dus “functie-overstijgend”. Bij het functie-overstijgend werken is voor iedereen duidelijk wie wanneer wat doet, rond eerstelijnszorg; crisiszorg; langdurige zorg; ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg.  

 • Volwassenen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit hun omgeving

  Dit betekent…  

  • Het gaat hierbij om de leeftijdsgroep vanaf  16 jaar.  

  • “Alle burgers” zien we niet als prioritaire doelgroep van Kwadraat. Deze doelgroep, m.n. algemene bevolking, maakt deel uit van “universele preventie”. We zien het als een opdracht van het netwerk geestelijke gezondheid om, in kader van universele preventie, enerzijds actoren te ondersteunen en anderzijds initiatieven te faciliteren. Deze kunnen een belangrijke rol spelen in de taboedoorbreking of destigmatisering van de geestelijke gezondheidzorg.  

  • De leeftijdsgroep van jongvolwassenen, m.n. vanaf 16 jaar, wordt mee betrokken om het aspect preventie, vroegdetectie en vroegtijdige interventie (zoals bij psychose of bij verslaving) volwaardige kansen te bieden binnen een totale benadering van de regio. 

  • Binnen de vooropgestelde leeftijdsgroep richt Kwadraat zich op noden van zorggebruikers  ongeacht hun psychische problematiek of diagnose. Het kan zowel gaan om mensen die al behandeling genoten hebben in ambulant of residentieel verband, of mensen die de weg naar hulpverlening nog niet gevonden hebben of, ten slotte, mensen die geen hulp wensen maar toch nodig hebben. 

  • Met “betrokkenen uit hun omgeving”  bedoelen we familie, mantelzorgers, huisarts, gezinszorgdiensten,…. Deze betrokkenen delen alvast twee kenmerken: ze voelen zich betrokken bij de situatie en ze genieten het vertrouwen van de zorggebruiker. 

 • De zorggebruiker is regisseur van het eigen traject

  Dit betekent…  

  • De zorggebruiker is eigenaar van diens proces en zit mee aan het stuur van het zorgtraject. Professionelen, ervaringswerkers en zorggebruikers werken samen op basis van gelijkwaardigheid. 

  • Netwerkpartners ondersteunen de zorggebruiker om te komen tot geïnformeerde keuzes. 

  • We stimuleren elke zorggebruiker om de regie van diens leven in eigen handen te nemen, in samenwerking met betrokkenen uit de omgeving van de zorggebruiker en in overeenstemming met zijn mogelijkheden. 

 • Creëren van meerwaarde door afstemming tussen de partners, het versterken en innoveren van het zorgaanbod in het netwerk

  Dit betekent… 

  • De netwerkpartners  stimuleren elkaar om samen uit te diepen wat gepaste zorg is. Bij het aanbieden van zorg geldt als principe: de zorgvraag wordt opgenomen door de meeste geschikte partner. We nemen aanwezige zorg niet over.  

  • De netwerkpartners zijn bereid, op basis van zorgnoden, het eigen aanbod en organisatie flexibel in te zetten met hierbij respect voor ieders autonomie en mogelijkheden. 

  • De netwerkpartners toetsen hun eigen initiatieven aan de doelstellingen en visie van het netwerk. 

  • De netwerkpartners streven naar kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening enerzijds en zetten samen in op een continue verbetering van zorg anderzijds.  

  • Kwadraat streeft naar zorgcontinuïteit via een complementair en afgestemd zorgaanbod dat, waar nodig, garant staat voor een vlotte transitie van de ene zorgactor naar de andere voor de zorggebruiker in kwestie.  

  • Kwadraat werkt inspirerend en verbindend tussen diverse zorgactoren, op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor de autonomie van de individuele organisaties.

  • De netwerkpartners engageren zich om elkaar te bevragen, te inspireren, te versterken en elkaar positief uit te dagen. 

  • Kwadraat stimuleert innovatie. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden en het (wetgevend) beleidskader van de diverse partners. 

Werkingsgebied

Onze regio

Het werkingsgebied is afgestemd op de eerstelijnszones en valt samen met drie eerstelijnszones:  

Waar zetten we op in?

 Strategisch plan

Ontdek onze strategische prioriteiten voor de periode 2021-2023.

Over ons

Governancemodel

In dit model zie je wie en welke groepen actief zijn in netwerk Kwadraat.

Een netwerk van geëngageerde partners

Onze partners

Hieronder vind je een overzicht van al onze geëngageerde partners.

Een netwerk evolueert. Mocht je ook partner zijn in het netwerk en je bent niet vermeld, laat het ons weten: kwadraat@netwerkkwadraat.be

Partners van het netwerk

Partners

Binnen de provincie West-Vlaanderen werkt Kwadraat nauw samen met:

Ook over de provinciegrenzen heen bestaan er samenwerkingsinitiatieven met de andere netwerken.